ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 80
پمپ فشار قوی WKL 80
شروع قیمت از : 90,411,850ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 80/ 1 80 100 121
90,411,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه215mm 80 100 121
91,161,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه205mm 80 100 121
91,161,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه180mm 80 100 121
91,161,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2 80 100 159
103,069,900ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه210mm 80 100 159
104,569,900ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه205mm 80 100 159
104,569,900ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3 80 100 183
118,193,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه215mm 80 100 183
120,443,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه210mm 80 100 183
120,443,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه205mm 80 100 183
120,443,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4 80 100 210
140,221,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4a پروانه210mm 80 100 210
143,221,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 5 80 100 237
157,646,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 6 80 100 264
175,400,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 7 80 100 291
193,811,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 8 80 100 318
213,208,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 9 80 100 345
234,250,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/10 80 100 372
256,722,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات