ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 80
پمپ فشار قوی WKL 80
شروع قیمت از : 55,000,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 80/ 1 80 100 121
55,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه215mm 80 100 121
56,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه205mm 80 100 121
56,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه180mm 80 100 121
56,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2 80 100 159
62,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه210mm 80 100 159
642,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه205mm 80 100 159
642,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3 80 100 183
71,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه215mm 80 100 183
73,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه210mm 80 100 183
73,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه205mm 80 100 183
73,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4 80 100 210
85,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4a پروانه210mm 80 100 210
86,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 5 80 100 237
95,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 6 80 100 264
106,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 7 80 100 291
117,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 8 80 100 318
129,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 9 80 100 345
142,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/10 80 100 372
156,170,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات