ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 100
پمپ فشار قوی WKL 100
شروع قیمت از : 115,316,250ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 100/ 1 100 125 188
115,316,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2 100 125 232
140,057,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2a پروانه250mm 100 125 232
141,557,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3 100 125 276
159,125,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3a پروانه250mm 100 125 276
161,375,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4 100 125 320
181,153,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4a پروانه260mm 100 125 320
184,153,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5 100 125 364
204,989,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5a پروانه260mm 100 125 364
208,739,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 6 100 125 408
229,812,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7 100 125 452
255,456,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7a پروانه260mm 100 125 452
260,706,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8 100 125 496
282,415,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8a پروانه260mm 100 125 496
288,415,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات