ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 50
پمپ فشار قوی WKL 50
شروع قیمت از : 22,700,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 50/ 1 50 65 60
22,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/1a پروانه150mm 50 65 60
22,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2 50 65 69
25,780,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2a پروانه155mm 50 65 69
25,780,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 3 50 65 78
29,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4 50 65 87
32,040,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4a پروانه155mm 50 65 87
32,040,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 5 50 65 96
34,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 6 50 65 105
37,520,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 7 50 65 114
40,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 8 50 65 123
44,170,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 9 50 65 132
47,760,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/10 50 65 141
52,340,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/11 50 65 150
55,550,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/12 50 65 159
59,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/13 50 65 168
63,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/14 50 65 177
68,160,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات