ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 50
پمپ فشار قوی WKL 50
شروع قیمت از : 54,575,550ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 50/ 1 50 65 60
54,575,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/1a پروانه150mm 50 65 60
55,075,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2 50 65 69
61,940,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2a پروانه155mm 50 65 69
62,940,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 3 50 65 78
70,028,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4 50 65 87
77,261,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4a پروانه155mm 50 65 87
79,261,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 5 50 65 96
82,521,700ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 6 50 65 105
90,247,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 7 50 65 114
98,138,700ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 8 50 65 123
106,357,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 9 50 65 132
114,757,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/10 50 65 141
125,936,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/11 50 65 150
133,646,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/12 50 65 159
143,016,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/13 50 65 168
153,207,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/14 50 65 177
163,893,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات