ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 50
پمپ فشار قوی WKL 50
شروع قیمت از : 14,817,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 50/ 1 50 65 60
14,817,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/1a پروانه150mm 50 65 60
14,817,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2 50 65 69
16,844,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2a پروانه155mm 50 65 69
16,844,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 3 50 65 78
19,035,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4 50 65 87
20,942,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4a پروانه155mm 50 65 87
20,942,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 5 50 65 96
22,446,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 6 50 65 105
24,514,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 7 50 65 114
26,665,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 8 50 65 123
28,857,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 9 50 65 132
31,211,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/10 50 65 141
34,195,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/11 50 65 150
36,284,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/12 50 65 159
38,882,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/13 50 65 168
41,643,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/14 50 65 177
44,542,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات