ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 50
پمپ فشار قوی WKL 50
شروع قیمت از : 69,000,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 50/ 1 50 65 60
69,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/1a پروانه150mm 50 65 60
69,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2 50 65 69
79,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2a پروانه155mm 50 65 69
80,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 3 50 65 78
89,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4 50 65 87
97,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4a پروانه155mm 50 65 87
99,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 5 50 65 96
104,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 6 50 65 105
114,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 7 50 65 114
124,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 8 50 65 123
134,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 9 50 65 132
145,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/10 50 65 141
160,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/11 50 65 150
170,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/12 50 65 159
181,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/13 50 65 168
194,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/14 50 65 177
208,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات