ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 65
پمپ فشار قوی WKL 65
شروع قیمت از : 16,357,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 65/ 1 65 80 73
16,357,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 1a پروانه185mm 65 80 73
16,357,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 1a پروانه175به170مورب 65 80 73
16,357,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 2 65 80 85
19,077,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 2a پروانه180mm 65 80 85
19,077,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 3 65 80 97
21,838,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 3a پروانه185mm 65 80 97
21,838,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 4 65 80 109
24,555,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 5 65 80 121
27,802,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 6 65 80 133
30,785,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 7 65 80 145
33,687,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 8 65 80 157
36,973,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 9 65 80 169
40,281,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/10 65 80 181
43,061,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL65/11 65 80 193
47,405,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات