ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 65
پمپ فشار قوی WKL 65
شروع قیمت از : 60,329,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 65/ 1 65 80 73
60,329,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 1a پروانه185mm 65 80 73
60,829,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 1a پروانه175به170مورب 65 80 73
60,829,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 2 65 80 85
70,192,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 2a پروانه180mm 65 80 85
71,192,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 3 65 80 97
80,549,450ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 3a پروانه185mm 65 80 97
82,049,450ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 4 65 80 109
90,411,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 5 65 80 121
102,247,650ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 6 65 80 133
113,426,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 7 65 80 145
123,947,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 8 65 80 157
136,276,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/ 9 65 80 169
148,177,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 65/10 65 80 181
158,467,700ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL65/11 65 80 193
174,413,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات