ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 80
پمپ فشار قوی WKL 80
شروع قیمت از : 24,537,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 80/ 1 80 100 121
24,537,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه215mm 80 100 121
24,537,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه205mm 80 100 121
24,537,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه180mm 80 100 121
24,537,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2 80 100 159
27,984,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه210mm 80 100 159
27,984,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه205mm 80 100 159
27,984,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3 80 100 183
32,124,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه215mm 80 100 183
32,124,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه210mm 80 100 183
32,124,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه205mm 80 100 183
32,124,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4 80 100 210
38,086,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4a پروانه210mm 80 100 210
38,086,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 5 80 100 237
42,846,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 6 80 100 264
47,670,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 7 80 100 291
52,679,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 8 80 100 318
57,955,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 9 80 100 345
63,668,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/10 80 100 372
69,795,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات