ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 80
پمپ فشار قوی WKL 80
شروع قیمت از : 78,619,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 80/ 1 80 100 121
78,619,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه215mm 80 100 121
80,119,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه205mm 80 100 121
80,119,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 1a پروانه180mm 80 100 121
80,119,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2 80 100 159
89,626,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه210mm 80 100 159
91,126,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 2a پروانه205mm 80 100 159
91,126,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3 80 100 183
102,777,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه215mm 80 100 183
104,277,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه210mm 80 100 183
104,277,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 3a پروانه205mm 80 100 183
104,277,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4 80 100 210
121,932,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 4a پروانه210mm 80 100 210
123,432,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 5 80 100 237
137,084,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 6 80 100 264
152,522,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 7 80 100 291
168,532,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 8 80 100 318
185,399,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/ 9 80 100 345
203,696,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 80/10 80 100 372
223,237,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات