ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 100
پمپ فشار قوی WKL 100
شروع قیمت از : 100,275,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 100/ 1 100 125 188
100,275,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2 100 125 232
121,789,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2a پروانه250mm 100 125 232
123,289,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3 100 125 276
138,370,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3a پروانه250mm 100 125 276
139,870,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4 100 125 320
157,525,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4a پروانه260mm 100 125 320
159,025,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5 100 125 364
178,252,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5a پروانه260mm 100 125 364
179,752,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 6 100 125 408
199,837,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7 100 125 452
222,136,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7a پروانه260mm 100 125 452
223,636,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8 100 125 496
245,579,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8a پروانه260mm 100 125 496
247,079,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات