ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 100
پمپ فشار قوی WKL 100
شروع قیمت از : 31,373,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 100/ 1 100 125 188
31,373,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2 100 125 232
38,091,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2a پروانه250mm 100 125 232
38,091,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3 100 125 276
43,265,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3a پروانه250mm 100 125 276
43,265,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4 100 125 320
49,230,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4a پروانه260mm 100 125 320
49,230,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5 100 125 364
55,703,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5a پروانه260mm 100 125 364
55,703,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 6 100 125 408
62,441,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7 100 125 452
69,442,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7a پروانه260mm 100 125 452
69,442,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8 100 125 496
76,807,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8a پروانه260mm 100 125 496
76,807,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات