ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 100
پمپ فشار قوی WKL 100
شروع قیمت از : 146,100,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 100/ 1 100 125 188
146,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2 100 125 232
177,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 2a پروانه250mm 100 125 232
179,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3 100 125 276
201,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 3a پروانه250mm 100 125 276
204,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4 100 125 320
229,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 4a پروانه260mm 100 125 320
232,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5 100 125 364
259,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 5a پروانه260mm 100 125 364
263,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 6 100 125 408
291,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7 100 125 452
323,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 7a پروانه260mm 100 125 452
329,050,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8 100 125 496
358,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 100/ 8a پروانه260mm 100 125 496
364,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات