ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 125
پمپ فشار قوی WKL 125
شروع قیمت از : 182,649,900ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 125/ 1 125 150 291
182,649,900ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 1a پروانه295mm 125 150 291
183,649,900ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2 125 150 349
223,072,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a بروانه310mm 125 150 349
225,072,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 2a پروانه295mm 125 150 349
225,072,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3 125 150 407
249,538,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 3a پروانه300mm 125 150 407
252,538,500ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4 125 150 465
285,374,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 4a پروانهa310mm 125 150 465
289,374,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 5 125 150 523
322,691,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6 125 150 581
361,650,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 125/ 6a پروانه310mm 125 150 581
367,650,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات