ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 150
پمپ فشار قوی WKL 150
شروع قیمت از : 257,443,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 150/ 1 150 200 637
257,443,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 1a پروانه330mm 150 200 637
259,443,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2 150 200 737
261,875,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2a پروانه345mm 150 200 737
263,875,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 2a پروانه330mm 150 200 737
263,875,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3 150 200 837
304,615,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3a پروانه345mm 150 200 837
306,615,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 3a پروانه330mm 150 200 837
306,615,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 4 150 200 937
349,214,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 4a پروانه345mm 150 200 937
351,214,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 5 150 200 1037
395,528,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 5a پروانه345mm 150 200 1037
397,528,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 6 150 200 1203
656,689,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 150/ 6a پروانه345mm 150 200 1203
658,689,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات