ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 32
پمپ فشار قوی WKL 32
شروع قیمت از : 23,610,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 32/ 1 32 40 36
23,610,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 1a پروانه135mm 32 40 36
24,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2 32 40 44
27,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2a پروانه135m 32 40 44
27,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3 32 40 52
30,330,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه135mm 32 40 52
30,830,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه130mm 32 40 52
30,830,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4 32 40 60
34,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4a پروانه135mm 32 40 60
34,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5 32 40 68
37,640,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5a پروانه135mm 32 40 68
38,140,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 6 32 40 76
41,430,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 7 32 40 80
45,380,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 8 32 40 92
49,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 9 32 40 100
53,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10 32 40 108
58,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10a پروانه135mm 32 40 108
58,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/11 32 40 116
62,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/12 32 40 124
67,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/13 32 40 132
72,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/14 32 40 140
77,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/15 32 40 148
82,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/16 32 40 156
87,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/17 32 40 164
92,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات