ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 32
پمپ فشار قوی WKL 32
شروع قیمت از : 16,150,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 32/ 1 32 40 36
16,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 1a پروانه135mm 32 40 36
16,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2 32 40 44
18,550,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2a پروانه135m 32 40 44
18,550,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3 32 40 52
20,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه135mm 32 40 52
20,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه130mm 32 40 52
20,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4 32 40 60
23,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4a پروانه135mm 32 40 60
23,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5 32 40 68
25,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5a پروانه135mm 32 40 68
25,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 6 32 40 76
28,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 7 32 40 80
31,050,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 8 32 40 92
33,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 9 32 40 100
36,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10 32 40 108
39,670,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10a پروانه135mm 32 40 108
39,670,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/11 32 40 116
42,870,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/12 32 40 124
46,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/13 32 40 132
49,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/14 32 40 140
52,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/15 32 40 148
56,150,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/16 32 40 156
59,680,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/17 32 40 164
63,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات