ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 40
پمپ فشار قوی WKL 40
شروع قیمت از : 38,752,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 40/ 1 40 50 43
38,752,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2 40 50 52
43,356,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2a پروانه165mm 40 50 52
43,856,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3 40 50 61
49,401,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3a پروانه165mm 40 50 61
49,901,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4 40 50 70
54,476,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4a پروانه165mm 40 50 70
54,976,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5 40 50 79
60,194,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5a پروانه165mm 40 50 79
60,694,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6 40 50 88
66,040,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6a پروانه165mm 40 50 88
66,540,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 7 40 50 97
72,072,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 8 40 50 106
78,405,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 9 40 50 115
85,338,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/10 40 50 124
92,199,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/11 40 50 133
99,490,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/12 40 50 142
106,637,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/13 40 50 151
114,356,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/14 40 50 160
121,789,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/15 40 50 169
129,293,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/16 40 50 179
133,939,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات