ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 40
پمپ فشار قوی WKL 40
شروع قیمت از : 12,075,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 40/ 1 40 50 43
12,075,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2 40 50 52
13,559,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2a پروانه165mm 40 50 52
13,559,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3 40 50 61
15,463,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3a پروانه165mm 40 50 61
15,463,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4 40 50 70
16,976,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4a پروانه165mm 40 50 70
16,976,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5 40 50 79
18,773,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5a پروانه165mm 40 50 79
18,773,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6 40 50 88
20,639,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6a پروانه165mm 40 50 88
20,639,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 7 40 50 97
22,547,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 8 40 50 106
24,493,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 9 40 50 115
26,665,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/10 40 50 124
28,816,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/11 40 50 133
31,109,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/12 40 50 142
33,363,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/13 40 50 151
35,736,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/14 40 50 160
38,091,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/15 40 50 169
40,425,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/16 40 50 179
41,863,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات