ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 40
پمپ فشار قوی WKL 40
شروع قیمت از : 57,000,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 40/ 1 40 50 43
57,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2 40 50 52
63,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2a پروانه165mm 40 50 52
63,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3 40 50 61
71,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3a پروانه165mm 40 50 61
72,650,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4 40 50 70
79,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4a پروانه165mm 40 50 70
80,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5 40 50 79
88,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5a پروانه165mm 40 50 79
89,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6 40 50 88
96,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6a پروانه165mm 40 50 88
98,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 7 40 50 97
105,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 8 40 50 106
114,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 9 40 50 115
124,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/10 40 50 124
134,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/11 40 50 133
145,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/12 40 50 142
155,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/13 40 50 151
166,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/14 40 50 160
178,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/15 40 50 169
188,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/16 40 50 179
195,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات