ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 40
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 40
شروع قیمت از : 18,312,600ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

تلفن قسمت فروش : 09356128292 و 42544258-041  
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 40-125 40 65 27
18,312,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه135mm 40 65 27
18,612,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه130mm 40 65 27
18,612,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه120mm 40 65 27
18,612,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160 40 65 34
21,369,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه160mm 40 65 34
21,669,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه150mm 40 65 34
21,669,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه140mm 40 65 34
21,669,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200 40 65 41
24,328,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه200mm 40 65 41
24,628,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه190mm 40 65 41
24,628,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه180mm 40 65 41
24,628,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250 40 65 53
27,945,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه250mm 40 65 53
28,245,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه240mm 40 65 53
28,245,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه230mm 40 65 53
28,245,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315 40 65 88
37,808,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه310mm 40 65 88
38,108,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه300mm 40 65 88
38,108,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه290mm 40 65 88
38,108,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه280mm 40 65 88
38,108,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات