ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 40
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 40
شروع قیمت از : 23,600,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

تلفن قسمت فروش : 09356128292 و 42544258-041  
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 40-125 40 65 27
23,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه135mm 40 65 27
23,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه130mm 40 65 27
23,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA40-125a پروانه120mm 40 65 27
23,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160 40 65 34
27,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه160mm 40 65 34
27,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه150mm 40 65 34
27,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-160a پروانه140mm 40 65 34
27,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200 40 65 41
31,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه200mm 40 65 41
31,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه190mm 40 65 41
31,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-200a پروانه180mm 40 65 41
31,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250 40 65 53
35,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه250mm 40 65 53
35,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه240mm 40 65 53
35,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-250a پروانه230mm 40 65 53
35,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315 40 65 88
47,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه310mm 40 65 88
48,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه300mm 40 65 88
48,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه290mm 40 65 88
48,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 40-315a پروانه280mm 40 65 88
48,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات