ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 50
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 50
شروع قیمت از : 20,012,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041  
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 50-160 50 65 37
20,012,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-160a پروانه160mm 50 65 37
20,312,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-160a پروانه150mm 50 65 37
20,312,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-160a پروانه140mm 50 65 37
20,312,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-200 50 65 43
23,442,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-200a پروانه200mm 50 65 43
23,742,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-200a پروانه190mm 50 65 43
23,742,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-200a پروانه180mm 50 65 43
23,742,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-250 50 65 55
26,301,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-250a پروانه250mm 50 65 55
26,601,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-250a پروانه240mm 50 65 55
26,601,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-250a پروانه230mm 50 65 55
26,601,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-315 50 65 88
35,021,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-315a پروانه310mm 50 65 88
35,321,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-315a پروانه300mm 50 65 88
35,321,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-315a پروانه290mm 50 65 88
35,321,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 50-315a پروانه280mm 50 65 88
35,321,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات