ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 65
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 65
شروع قیمت از : 29,800,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 65-125 65 80 35
29,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-125a پروانه130mm 65 80 35
30,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-125a پروانه120mm 65 80 35
30,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-125a پروانه110mm 65 80 35
30,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-160 65 80 44
30,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-160a پروانه160mm 65 80 44
30,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-160a پروانه150mm 65 80 44
30,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-160a پروانه140mm 65 80 44
30,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-200 65 80 45
36,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-200a پروانه200mm 65 80 45
36,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-200a پروانه190mm 65 80 45
36,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-200a پروانه180mm 65 80 45
36,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-250 65 80 72
44,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-250a پروانه250mm 65 80 72
45,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-250a پروانه240mm 65 80 72
45,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-250a پروانه230mm 65 80 72
45,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-315 65 80 94
54,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-315a پروانه310mm 65 80 94
54,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-315a پروانه300mm 65 80 94
54,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-315a پروانه290mm 65 80 94
54,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 65-315a پروانه280mm 65 80 94
54,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات