ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 80
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 80
شروع قیمت از : 35,900,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 80-160 80 100 49
35,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-160a پروانه160mm 80 100 49
36,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-160a پروانه150mm 80 100 49
36,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-160a پروانه140mm 80 100 49
36,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-200 80 100 63
42,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-200a پروانه200mm 80 100 63
42,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-200a پروانه190mm 80 100 63
42,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-200a پروانه180mm 80 100 63
42,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-250 80 100 78
53,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-250a پروانه250mm 80 100 78
53,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-250a پروانه240mm 80 100 78
53,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-250a پروانه230mm 80 100 78
53,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-315 80 100 99
67,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-315a پروانه310mm 80 100 99
68,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-315a پروانه300mm 80 100 99
68,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-315a پروانه290mm 80 100 99
68,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-400 80 100 148
87,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-400a پروانه380mm 80 100 148
88,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-400a پروانه360mm 80 100 148
88,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 80-400a پروانه340mm 80 100 148
88,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات