ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
شروع قیمت از : 22,700,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 100-160 100 125 71
22,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه150mm 100 125 71
23,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه130mm 100 125 71
23,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه120mm 100 125 71
23,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200 100 125 76
24,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه200mm 100 125 76
24,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه190mm 100 125 76
24,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه180mm 100 125 76
24,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250 100 125 87
28,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه250mm 100 125 87
28,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه240mm 100 125 87
28,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a روانه230mm 100 125 87
28,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315 100 125 108
38,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه310mm 100 125 108
38,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه300mm 100 125 108
38,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه290mm 100 125 108
38,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400 100 125 159
45,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه380mm 100 125 159
45,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه360mm 100 125 159
45,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه340mm 100 125 159
45,410,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات