ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
شروع قیمت از : 37,315,200ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 100-160 100 125 71
37,315,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه150mm 100 125 71
37,615,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه130mm 100 125 71
37,615,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه120mm 100 125 71
37,615,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200 100 125 76
39,633,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه200mm 100 125 76
39,933,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه190mm 100 125 76
39,933,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه180mm 100 125 76
39,933,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250 100 125 87
47,014,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه250mm 100 125 87
47,314,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه240mm 100 125 87
47,314,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a روانه230mm 100 125 87
47,314,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315 100 125 108
62,959,050ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه310mm 100 125 108
63,259,050ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه300mm 100 125 108
63,259,050ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه290mm 100 125 108
63,259,050ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400 100 125 159
74,154,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه380mm 100 125 159
74,454,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه360mm 100 125 159
74,454,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه340mm 100 125 159
74,454,300ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات