ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 125
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 125
شروع قیمت از : 39,738,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 125-200R 125 150 97
39,738,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-200R پروانه200mm 125 150 97
40,238,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-200R پروانه190mm 125 150 97
40,238,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-200R پروانه180mm 125 150 97
40,238,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-250 125 150 99
49,316,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-250a پروانه250mm 125 150 99
49,816,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-250a پروانه240mm 125 150 99
49,816,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-250a پروانه230mm 125 150 99
49,816,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-315 125 150 143
63,324,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-315a پروانه310mm 125 150 143
63,824,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-315a پروانه300mm 125 150 143
63,824,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-315a پروانه290mm 125 150 143
63,824,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-400 125 150 169
78,190,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-400a پروانه400mm 125 150 169
78,690,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-400a پروانه380mm 125 150 169
78,690,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-400a پروانه360mm 125 150 169
78,690,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-50/2 125 150 212
156,810,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-50/2a پروانه380mm 125 150 212
157,310,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-50/2a پروانه360mm 125 150 212
157,310,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 125-50/2a پروانه340mm 125 150 212
157,310,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات