ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 150
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 150
شروع قیمت از : 64,467,100ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 150-200 150 200 144
67,891,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-200a پروانه200mm 150 200 144
68,391,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-200a پروانه190mm 150 200 144
68,391,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-200a پروانه156mm 150 200 144
68,391,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-200a پروانه155mm 150 200 144
68,391,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-250 150 200 148
64,467,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-250a پروانه250mm 150 200 148
74,967,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-250a پروانه235mm 150 200 148
74,967,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-250a پروانه223mm 150 200 148
74,967,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-250a پروانه207mm 150 200 148
74,967,100ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-315 150 200 167
78,904,950ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA150-315a پروانه310mm 150 200 167
79,404,950ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA150-315a پروانه300mm 150 200 167
79,404,950ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA150-315a پروانه290mm 150 200 167
79,404,950ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-400 150 200 213
97,645,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-400 پروانه380mm 150 200 213
98,145,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-400a پروانه360mm 150 200 213
98,145,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-400a پروانه340mm 150 200 213
98,145,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-50 150 200 341
228,003,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
پمپ اتا بزرگ ETA 150-50a با پروانه 480mm (تراش اول) 150 200 341
228,503,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-50a پروانه460mm 150 200 341
228,503,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 150-50a پروانه440mm 150 200 341
228,503,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات