ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 200 (اتا بزرگ)
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 200 (اتا بزرگ)
شروع قیمت از : 208,500,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
00)اتا بزرگ ETA 200-315 8 10 193
0ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
01)اتا بزرگ ETA 200-23 8 8 163
208,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
02)پمپ اتا بزرگ ETA 200-23a با پروانه 230mm/220mm (تراش اول-مور 8 8 193
209,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
03)پمپ اتا بزرگ ETA 200-23a با پروانه 230mm/210mm (تراش دوم-مور 8 8 193
209,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
04)پمپ اتا بزرگ ETA 200-23a با پروانه 230mm/190mm (تراش سوم-مور 8 8 193
209,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
05)اتا بزرگ ETA 200-33 8 10 347
253,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
06)پمپ اتا بزرگ ETA 200-33a با پروانه 320mm (تراش اول) 8 10 347
254,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
07)پمپ اتا بزرگ ETA 200-33a با پروانه 310mm (تراش دوم) 8 10 347
254,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
08)پمپ اتا بزرگ ETA 200-33a با پروانه 300mm (تراش سوم) 8 10 347
254,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
09)اتا بزرگ ETA 200-40 8 10 373
257,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
10)پمپ اتا بزرگ ETA 200-40a با پروانه 380mm (تراش اول) 8 10 373
258,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
11)پمپ اتا بزرگ ETA 200-40a با پروانه 360mm (تراش دوم) 8 10 373
258,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
12)پمپ اتا بزرگ ETA 200-40a با پروانه 340mm (تراش سوم) 8 10 373
258,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
13)اتا بزرگ ETA 200-50 8 10 395
297,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
14)پمپ اتا بزرگ ETA 200-50a با پروانه 480mm (تراش اول) 8 10 395
298,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
15)پمپ اتا بزرگ ETA 200-50a با پروانه 460mm (تراش دوم) 8 10 395
298,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
16)پمپ اتا بزرگ ETA 200-50a با پروانه 440mm (تراش سوم) 8 10 395
298,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات