ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 32
پمپ فشار قوی WKL 32
شروع قیمت از : 38,811,350ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 32/ 1 32 40 36
38,811,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 1a پروانه135mm 32 40 36
39,061,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2 32 40 44
44,549,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2a پروانه135m 32 40 44
45,049,850ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3 32 40 52
49,859,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه135mm 32 40 52
50,609,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه130mm 32 40 52
50,609,400ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4 32 40 60
56,055,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4a پروانه135mm 32 40 60
57,055,600ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5 32 40 68
61,875,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5a پروانه135mm 32 40 68
63,125,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 6 32 40 76
68,104,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 7 32 40 80
74,599,350ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 8 32 40 92
81,207,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 9 32 40 100
88,275,150ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10 32 40 108
95,344,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10a پروانه135mm 32 40 108
97,844,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/11 32 40 116
103,071,050ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/12 32 40 124
110,961,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/13 32 40 132
118,538,550ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/14 32 40 140
126,758,750ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/15 32 40 148
134,977,800ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/16 32 40 156
143,345,200ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/17 32 40 164
151,564,250ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات