ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 32
پمپ فشار قوی WKL 32
شروع قیمت از : 33,749,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 32/ 1 32 40 36
33,749,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 1a پروانه135mm 32 40 36
34,249,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2 32 40 44
38,739,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2a پروانه135m 32 40 44
39,239,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3 32 40 52
43,356,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه135mm 32 40 52
43,856,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه130mm 32 40 52
43,856,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4 32 40 60
48,744,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4a پروانه135mm 32 40 60
49,244,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5 32 40 68
53,805,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5a پروانه135mm 32 40 68
54,305,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 6 32 40 76
59,221,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 7 32 40 80
64,869,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 8 32 40 92
70,615,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 9 32 40 100
76,761,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10 32 40 108
82,908,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10a پروانه135mm 32 40 108
83,408,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/11 32 40 116
89,627,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/12 32 40 124
96,488,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/13 32 40 132
103,077,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/14 32 40 140
110,225,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/15 32 40 148
117,372,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/16 32 40 156
124,648,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/17 32 40 164
131,795,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات