ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ فشار قوی WKL 40
پمپ فشار قوی WKL 40
شروع قیمت از : 27,110,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 40/ 1 40 50 43
27,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2 40 50 52
30,330,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2a پروانه165mm 40 50 52
30,830,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3 40 50 61
34,560,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3a پروانه165mm 40 50 61
35,060,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4 40 50 70
38,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4a پروانه165mm 40 50 70
38,610,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5 40 50 79
42,110,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5a پروانه165mm 40 50 79
42,610,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6 40 50 88
46,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6a پروانه165mm 40 50 88
46,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 7 40 50 97
50,420,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 8 40 50 106
54,850,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 9 40 50 115
59,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/10 40 50 124
64,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/11 40 50 133
69,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/12 40 50 142
74,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/13 40 50 151
80,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/14 40 50 160
85,200,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/15 40 50 169
90,450,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/16 40 50 179
93,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات