ابزار وبمستر

فروشگاه / راه اندازی و هوا گیری پمپ
 

راه اندازی و هوا گیری پمپ

     

01 ) بازدید و کنترلهای قبل از استارت پمپ :

قبل ازاستارتپمپ دقت شود: دریچه سوپاپ سالم بوده و دور بیرونی سوپاپ توری مناسب داشته باشد - سوپاپ وقسمتی ازلوله مکش کاملا عمودداخل آب قرارگیرد - بازبودن شیرفلکه لوله مکش کنترل شود - چرخیدن شفت وکوبله پمپ توسط آچار یا دست کنترل شود

02 ) هواگیری پمپ :
ابتدا مهره های عینکی قسمت آببندی (درصورت آببندی توسط نخ نسوز) به آرامی و بطورمساوی تاحدی که مانع چرخیدن محورپمپ نباشد سفت شود - سپس درپوش هواگیری پمپ باز شده و داخل پمپ و لوله مکش توسط آب ودرچندین نوبت پرشودتا هوای داخل پمپ و لوله مکش کاملا خالی گردد - درپوش هواگیری درمحل خود بسته شود

03 ) راه اندازی پمپ :
سالم بودن محرک پمپ ازقبیل الکتروموتوریا موتوردیزل یا تراکتور راکنترل نمائید - شیرفلکه لوله رانش را به اندازه 1/4 (یک چهارم) بازنموده وسپس محرک پمپ را استارت کنید - فشار اولیه پمپ را توسط مانومتر کنترل نمائید تا از هواگیری کامل مسیرمکش وداخل پمپ اطمینان حاصل شود

04 ) شروع انتقال آب تا مقصد :
دراین مرحله شیرفلکه روی لوله رانش را تا حدی بازنمائید که عقربه مانومتر فشارسنج در محدوده راندمان تعیین شده توسط پلاک پمپ قرار گیرد. سپس درصورت الکترو موتور بودن محرکه, آمپرمترهای مصرف برق کنترل شودودرصورت زیاد بودن جریان مصرفی با چرخاندن به سمت بسته شدن شیرفلکه های ورودی وخروجی آمپرمترها را درحالت معرفی شده پلاک الکترو موتور تنظیم نمائید.ودرصورت دیزلی بودن محرکه,موارد ذکرشده را تا کم شدن دود دیزل به حالت طبیعی اعمال نمائید.

     
ادامه