ابزار وبمستر

فروشگاه / نگهداری و سرویس پمپ
 

نگهداری و سرویس پمپ

     

                                                پمپ های گریز از مرکز و فشار قوی

آماده سازی و راه اندازی تجهیزات  
کنترل شود تا قطعه عینکی روی محفظه آببندی با نیروی کم و متقارن بسته شود . سفت کردن بیش از حد یا کج بستن
باعث قطع جریان سیال خنک کننده محور و داغ شدن آن شده و ممکن است بوش روی محورخراب شود . درپمپ های
کوچک با توان جذبی کم سفت کردن بیش ازحد قطعه عینکی باعث تحمیل بیش از حد باربرروی موتورمی شود . هنگام
چرخاندن محور با دست نباید اثری از صدای سایش غیرعادی وجود داشته باشد .

توجه : در پمپ های فشارقوی بعد از رسیدن پمپ به فشارکار اگر ماده سیال از بین طبقات چکه کند پمپ رامتوقف و
پیچ های بست طبقات را محکم کنید .

محفظه آببندی با نوار گرافیتی  
قطعه عینکی با نیروی کم بسته میشودبطوری که بعد از راه اندازی نشتی خواهد داشت اگربعد از مدتی نشتی کم نشد در
حالی که پمپ درحال کارکردن است مهره های پیچ های دوسرمربوط به قطعه عینکی را باید به آرامی سفت نمود تا نشت
آب به صورت قطره قطره باشد . اگرقطرات آب ازمحفظه آببندی خارج نشود و یا خروج دود مشاهده شود باید مهره هارا 
به آهستگی شل کرد پس ازتجدید نوارهای گرافیتی تازمانی که نوارهای مذکورخوب جا نیا فتاده اند بازدید های مرتب
لازمخواهد بود .

محفظه آببندی با نوارمکانیکی 
پمپ هایی که دارای آببندی مکانیکی هستند نباید تحت هیچ شرایطی قبل از هوا گیری کامل ( به صورت خشک ) آزمایشی
بکار انداخته شوند زیرا موجب صدمه خوردن آببند ها خواهد شد . شاید در اول کارنشتی ملاحظه شود ولی بعد ازمدتی کار
وجا افتادن آببندها نشتی تا حد قابل توجهی کاسته میشود .

روانکاری  
یاتاقان های غلتشی پمپ های فشارقوی با گریس روانکاری شده و مقدارگریس برای هر یاتاقان 10 الی20 گرم می باشد .
یاتاقان با گریس روانکاری می شود که در هنگام مونتاژ این امر انجام می گردد .

تعویض گریس 
گریس یاتاقان غلتشی باید در هر1000 ساعت کارتعویض شود درصورتی که پمپ به مدت بیش ازدوسال ازتاریخ ساخت
مورد استفاده قرارنگیرد لازم است قبل ازکاربه تعویض گریس آن اقدام نمایید .

توجه :  فقط ازگریس های استاندارد با پایه لیتیوم جهت روانکاری استفاده کنید . گریس باید عاری ازمواد رزینی و اسیدی
باشد و تجزیه نشده باشد و ایجاد لایه پایدار روی  سطوح  ننماید . نقطه ریزش باید بالاتراز175 درجه سانتی گراد باشد. 

     
ادامه