ابزار وبمستر

فروشگاه / بازدیدهای عمومی
 
تبلیغات
لیست قیمت قطعات یدکی به روز رسانی نشده است،با ما تماس بگیرید
 

بازدیدهای عمومی

     

                                 بازدیدهای عمومی


پمپ باید بی صدا و به نرمی و بدون ارتعاش کار کند . برای اطمینان از چنین کار کردی دستور العمل های نگهداری ذکر
شده زیر را در زمان های منظم انجام دهید .

روزانه
1 - مجموعه الکتروپمپ را باز دید نمایید .
2 - از محفظه های آببندی پمپ بازدید کنید و اگر پمپ دارای نوارهای گرافیتی باشد مقدار کمی باید نشتی وجود داشته
باشد واگر نشتی بیش از حد معلوم باشد به دستور العمل های راهنما مراجه نمایید .
3 - اگر پمپ شامل آببند مکانیکی باشد نشتی باید بسیار کم رخ دهد . ( یک قطره در دقیقه ) آببند های مکانیکی نیازی
به نگهداری نداشته و در صورت مشاهده عملکرد نا مناسب باید آن را تعویض نمایید .

هفتگی 
1 - دمای یاتاقان ها را کنترل ها کنترل کنید . دمای آنها نباید از مقدار 90  درجه سانتی گراد تجاوز کند . بعد از گریس
کاری ممکن است دمای یاتاقانها تا قبل از خارج شدن گریس های اضافی به 93 درجه سانتیگراد برسد . اگر این عمل کرد
پمپ مناسب نباشد و یا گریس ها در معرض آلوده شدن باشد باید دفعات بازرسی را بیشتر نمود . در صورت گریس کاری
مجدد اطمینان حاصل نمایید که تمام گریس های کهنه از محفظه گریس کاری پاک شده است .
2 - میزان جریان هر فاز را در الکترو موتور ها کنترل کنید . ( میزان توان جذبی )
* جریان فاز ها نباید از میزان جریان نامی الکترو موتور در ولتاژ 380  تجاوز کند .
* مقدار جریان فاز نباید از 5  درصد متوسط هر سه فاز کمتر یا بیشتر باشد .
* جریان فازها نباید از 1/05 میزان جذبی اولیه در حین راه اندازی بیشتر باشد .
3 - میزان ارتعاش در محل محفظه یاتاقان پمپ را کنترل نمایید . میزان ارتعاش بیش از 3/5 mm/s  نباشد .

ماهانه  
1 - تراز بودن کوپلنگ را مطابق دستور العمل های راهنما بررسی کنید .
2 -  کوپلینگ را گریس کاری کنید . ( اگر قابل گریس کاری باشد ) تا حد نیاز .
3 -  پیچ ها و اتصالاتی که مجموعه را روی پایه یا فونداسیون متصل کرده را بازدید کنید . 

شش ماهه ( نیم ساله ) 
1 - یاتاقان های شعاعی را تا حد نیاز گریس کاری کنید در صورت وجود داشتن پمپ های رزرو بهتر است پمپ ها را در
فاصله زمانی مشخص راه اندازی کنید.بااین امراطمینان حاصل می گررد که در مواقع ضرروری پمپ های رزرو همواره در
حالت آماده برای راه اندازی است . تراز پمپ ممکن است در اثر نشست فونداسیون ازتنظیم خارج شود .
* تراز بودن کوپلینگ هایی که روی فونداسیون جدید نصب می شوند هر چند وقت یکبار کنترل شوند .

     
ادامه