ابزار وبمستر

فروشگاه / NPSH وکاویتاسیون چیست؟
 

NPSH وکاویتاسیون چیست؟

     

محاسبه ارتفاع مکش مثبت خالص (NPSH) نامیده می شود

حداقل میزان عملیاتی که می­توان در نقطه پایان مکش پمپ آب بدست آورد، بواسطه شروع کاویتاسیون محدود گردیده ­اند.

کاویتاسیون تشکیل حفره­ های پر از بخار به همراه مایعات بوده که در آن فشار بصورت داخلی به یک میزان بحرانی یا نقطه برابری فشار داخلی و یا کمتر از فشار بخار مایع است.

گردش حفرات پر از بخاری که با جریان هستند، هنگام رسیدن به یک محل فشار بالاتر، بخار موجود در حفرات متراکم می­گردند.

حفرات با امواج فشار مولد انتقال داده شده به سمت دیواره ­ها برخورد می­نمایند. این موارد مربوط به چرخه فشار، به تدریج تغییر شکل داده و بازده ناشی از فرسودگی یا کارکرد زیاد می ­باشند. این پدیده توسط یک طنین متالیک تولید شده از طریق ضربه زدن بر روی جداره ­های لوله طبقه ­بندی شده وکاویتاسیون اولیه نامیدهمی­شود.

     
ادامه