ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپهای چپ گرد + پشت تراکتوری(WKL) / پمپ فشارقوی WKL 65/ 6 چپگرد
پمپ فشارقوی WKL 65/ 6 چپگرد

پمپ فشارقوی WKL 65/ 6 چپگرد

پمپ WKL65/6 مناسب جهت آبیاری بارانی و انتقال آب در مسیرهای طولانی یکی از گزینه های پمپ پشت تراکتوری (ورود "3  -  خروج  "1/2 2 )
قیمت : 38,401,000ريال