ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 50
پمپ فشار قوی WKL 50
شروع قیمت از : 60,000,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 50/ 1 50 65 60
60,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/1a پروانه150mm 50 65 60
60,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2 50 65 69
68,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 2a پروانه155mm 50 65 69
69,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 3 50 65 78
77,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4 50 65 87
85,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 4a پروانه155mm 50 65 87
87,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 5 50 65 96
91,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 6 50 65 105
99,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 7 50 65 114
108,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 8 50 65 123
117,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/ 9 50 65 132
126,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/10 50 65 141
139,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/11 50 65 150
147,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/12 50 65 159
157,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/13 50 65 168
169,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 50/14 50 65 177
180,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات