ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 32
پمپ فشار قوی WKL 32
شروع قیمت از : 42,700,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 32/ 1 32 40 36
42,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 1a پروانه135mm 32 40 36
42,950,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2 32 40 44
49,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 2a پروانه135m 32 40 44
49,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3 32 40 52
54,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه135mm 32 40 52
55,650,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 3a پروانه130mm 32 40 52
55,650,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4 32 40 60
61,700,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 4a پروانه135mm 32 40 60
62,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5 32 40 68
68,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 5a پروانه135mm 32 40 68
69,350,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 6 32 40 76
75,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 7 32 40 80
82,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 8 32 40 92
89,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/ 9 32 40 100
97,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10 32 40 108
105,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/10a پروانه135mm 32 40 108
105,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/11 32 40 116
113,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/12 32 40 124
122,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/13 32 40 132
130,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/14 32 40 140
139,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/15 32 40 148
148,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/16 32 40 156
158,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 32/17 32 40 164
167,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات