ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپهای فشارقوی == (WKL) / پمپ فشار قوی WKL 40
پمپ فشار قوی WKL 40
شروع قیمت از : 49,500,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041(لطفا جهت استفاده بیشتر از امکانات سایت ثبت نام نمایید)
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
WKL 40/ 1 40 50 43
49,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2 40 50 52
55,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 2a پروانه165mm 40 50 52
55,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3 40 50 61
62,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 3a پروانه165mm 40 50 61
63,250,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4 40 50 70
69,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 4a پروانه165mm 40 50 70
70,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5 40 50 79
76,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 5a پروانه165mm 40 50 79
77,750,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6 40 50 88
84,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 6a پروانه165mm 40 50 88
85,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 7 40 50 97
91,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 8 40 50 106
99,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/ 9 40 50 115
108,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/10 40 50 124
117,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/11 40 50 133
126,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/12 40 50 142
135,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/13 40 50 151
145,000,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/14 40 50 160
154,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/15 40 50 169
163,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
WKL 40/16 40 50 179
169,500,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات