ابزار وبمستر

فروشگاه / پمپ گریز ازمرکز === (ETA) / پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
پمپ گریز از مرکز گروه ETA 100
شروع قیمت از : 41,100,000ريال
تلفنهای قسمت فروش : 09143139458 و 42544214 و 42544213 - 041

فروش : 09356128292 و 42544258-041 
نوع پمپ قطر دهانه رانش (mm) قطر دهانه مکش (mm) وزن (Kg) قیمت عملیات
ETA 100-160 100 125 71
41,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه150mm 100 125 71
41,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه130mm 100 125 71
41,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-160a پروانه120mm 100 125 71
41,400,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200 100 125 76
43,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه200mm 100 125 76
43,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه190mm 100 125 76
43,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-200a پروانه180mm 100 125 76
43,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250 100 125 87
51,800,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه250mm 100 125 87
52,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a پروانه240mm 100 125 87
52,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-250a روانه230mm 100 125 87
52,100,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315 100 125 108
69,300,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه310mm 100 125 108
69,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه300mm 100 125 108
69,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-315a پروانه290mm 100 125 108
69,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400 100 125 159
81,600,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه380mm 100 125 159
81,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه360mm 100 125 159
81,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات
ETA 100-400a پروانه340mm 100 125 159
81,900,000ريال
انتخاب نوع تراش پروانه و خرید | نمایش جزئیات