ابزار وبمستر

فروشگاه / عیب یابی عملکردپمپ و روشهای برطرف نمودن
 

عیب یابی عملکردپمپ و روشهای برطرف نمودن

     

                                                          عیب و روش حل آن در پمپ های گریز از مرکز و فشار قوی


1 - پمپ تحت فشارمعکوس زیادی کارمی کند .
*  شیر فلکه خروجی را آنقدربازکنید تا پمپ در نقطه کار خود تنظیم شود .
2 - پمپ فشارمورد نیازرا ایجاد نمی کند .
*  پروانه ای با قطر بزرگترانتخاب کنید .
*  سرعت دوران را افزایش دهید .
3 - پمپ و یا لوله ها به طورکامل هواگیری نشده انده .
*  پمپ ولوله ها را به طور صحیح هواگیری کنید .
4 – مسیرلوله یا کانال پروانه دچارگرفتگی شده است .
*  اشیای خارجی را ازپمپ ویا لوله مکش خارج کنید .
5 – حبس هوا درلوله ها .
*  وضعیت اتصال ها و لوله ها را بررسی کنید .
*  درصورت نیاز شیر هوا گیر نصب کنید .
6 – پمپ از عمق زیادی مکش می کند . ( NPSH قابل دسترسی کم است )
*  ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید .
*  شیرفلکه لوله مکش پمپ را کامل بازکنید .
*  اگر اصطکاک در لوله مکش زیاد باشد وضعیت لوله های مکش را اصلاح نمایید .
*  صافی ها را در لوله مکش کنترل کنید .
7 – بار مکش پمپ زیاد است .
* مسیرمکش و صافی پمپ را تمیزکنید .
* ارتفاع مکش را کنترل کنید .
* وضعیت مسیرمکش را اصلاح کنید .
8 – هوا به داخل محفظه آببندی وارد می شود .
* مجرای مایع خنک کاری را تمیز کنید و در صورت لزوم مایع را از منبع خارجی تامین نمایید .
* تعویض نوارآبندی .
9 – جهت گردش معکوس است . ( درالکترو پمپ های با محرکه 3 فاز )
* جای سیمهای فاز را با یکدیگر عوض کنید .
10 – سرعت دورانی خیلی کم است .
* سرعت  دوران را افزایش دهید .
* ولتاژ را کنترل نمایید .
11 – قطعات داخلی پمپ ( رینگهای سایشی ) یا پروانه بیش از اندازه فرسوده شده .
* آنها را تعویض کنید .
12 – فشار خروجی پمپ از حد مجاز کمتر است .
* نقطه کار پمپ را با شیر فلکه لوله رانش کنترل نمایید .
13 – وزن مخصوص سیال مورد پمپاژ بیش از اندازه است .
* بادفترکارخانه تماس بگیرید .
14 – پیچ های قطعه عینکی خیلی سفت است یا بطوریکسان بسته نشده .
* پیچ های قطعه عینکی را کنترل کنید .
15 – سرعت دوران بیش از حد مجاز است .
* سرعت دوران را کم کنید .
* فشار جریان سیال را بررسی کنید .
16 – نوار آببند محور خراب شده است .
* وضعیت نوار آببند را کنترل کرده و در صورت لزوم آن را عوض کنید .
17 – سطح بوش روی محور زبر یا خراشیده شده .
* بوش را تعویض نمایید .
* نوارهای گرافیتی را اضافه نمایید .
18 – آبدهی خیلی کم است .
* میزان حد اقل آبدهی را افزایش دهید .
19 – قطعه عینکی بطور صحیح در جای خود بسته نشده اند و یا جنس نوار گرافیتی خوب نیست .
* اشکال را رفع کنید .
20 – پمپ به سختی کار می کند .
* وضعیت مکش را تغییر دهید .
* مجموعه را دوباره تراز نمایید .
* روتور را بالانس دینا میکی کنید .
* فشار ورودی را بالا ببرید .
21 – مجموعه الکترو پمپ تراز نیستند .
* تراز بودن کوپلینگ را کنترل نمایید و در صورت نیاز برای تراز کردن مجدد اقدام کنید .
22 – پمپاژ از حالت تعادل خارج شده یا حالت ارتعاش در لوله ها رخ می دهد .
* وضعیت اتصال لوله ها و پیچ ها را کنترل نموده در صورت لزوم فاصله بین بست های لوله را کاهش دهید .
* با استفاده از مواد جذب کننده ارتعاش ارتعاش را کم کنید .
23 – نیروی محوری از حد مجاز بیشتر است .
* سوراخ های تعادل پروانه را تنظیم کنید .
24 – کم بودن و یا پایین بودن کیفیت ماده روانکاری .
* مقدار روانکار کافی و با کیفیت مناسب بکار ببرید .
25 – فاصله صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است .
* طبق نقشه نصب کنترل کنید .
26 – ولتاژ برق خیلی کم است .
* با اداره برق محل خود تماس بگیرید .
27 – موتور دو فاز کار می کند .
* فیوز خراب را تعویض کنید و یا اتصالات را کنترل نمایید .
28 – پیچ هاشل شده اند .
* پیچ ها را سفت نمایید و واشر کاغذی را عوض کنید .
29 – روتور ( قسمت چرخند پمپ ) بالانس نیست . روتور را به صورت مکانیکی متوازن کنید .
30 – بلبرینگ ها خراب شده است .
* آنها را تعویض کنید .
31 – پمپ دچار حفره زدایی شده است .
* شیر فلکه رانش را تا قطع صدای برخورد سنگ با فلز ببندید .
* دمای سیال را کاهش دهید .
32 – بلبرینگ ها بیش از اندازه روغن کاری شده اند .
* پس از گریس کاری و استارت گریس های اضافی را تمیز کنید .
33 – از گریس مناسب استفاده کنید .
* از مخلوط کردن گیریس های متفاوت جدا خود داری کرده و اطمینان حاصل نمایید که گریس مورد نظر طبق سفارشات
  DINتهیه شده است .

تذکر :قبل از هر گونه رفع عیب از قطعات  ارتباط الکترو موتور و پمپ را از شبکه قطع کنید .
 

     
ادامه